ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธาราทิพย์ อุทัศน์และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลชุมชนร้องกวาง.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2551, หน้า 43.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในอำเภอร้องกวาง โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และ ครอบครัว ได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง และสามารถจัดการกับอาการทางจิตได้เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการให้บริการประกอบด้วย 1) การติดตามการรับยาต่อเนื่อง 2) การให้ความรู้ของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล โดยการสอน แจกเอกสาร แผ่นพับ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและอาการของโรคจิตเวช การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล/คนในครอบครัว ความรู้เรื่องยา การรักษา รวมถึงแหล่งช่วยเหลือ 3) การทำกลุ่มผู้ป่วย/ญาติ/ผู้ดูแล และครอบครัว 4) การเยี่ยมบ้าน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ป่วยจิตเวช และผู้ดูแล ที่เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลร้องกวาง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2548-มิถุนายน 2549 เครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และ แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ กับความรู้เรื่องโรคทางจิตเวช โดยวัดก่อนและหลังการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่ศูนย์สุขภาพชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลด้านความพึงพอใจและความรู้ของผู้ใช้บริการสถิติที่ใช้คือ paired t-test. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ป่วยจำนวน 28 คน และ ผู้ดูแล จำนวน 7 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p‹0.05) ของคะแนนระดับความพึงพอใจและความรู้เรื่องโรคจิตเวชระหว่างก่อนและหลังบริการ. ข้อเสนอแนะในการจัดรูปแบบในการให้บริการดังกล่าว ควรเพิ่มความรู้เรื่องโรคจิตเวชนอกจากนี้ควรปรับปรุงรูปแบบการให้เหมาะสมกับแต่ละศูนย์สุขภาพชุมชนและควรมีการศึกษาผลลัพธ์ด้านต่างๆในการให้บริการ เช่น ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของญาติ คุณภาพของบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการต่อไป.

Keywords: การให้บริการ, ผู้ป่วยจิตเวช, ศูนย์สุขภาพชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลร้องกวาง

Code: 2010000238

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: