ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุรินทร์ ลิขิตเสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: การรักษาผู้เสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ด้วยการให้โอปิออยด์ทดแทน.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2551, หน้า 67.

รายละเอียด / Details:

ปัญหายาเสพติดจัดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับประเทศไทย ลักษณะปัญหามีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาของประเทศ การแพร่ระบาดของการติดสารเสพติดในประเทศไทยมีอุบัติการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขทุกคนต้องตระหนักว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ที่ต้องการการบำบัดรักษาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ” ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกคนต่างทราบดีว่า การจะถอดถอยจากสิ่งที่ติดเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีใจที่มั่นคงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้กลับไปเสพติดซ้ำหลังการรักษา นอกจากการติดสารเสพติดมีผลต่อตัวผู้เสพเอง การเสพโดยการฉีดเข้าเส้นอาจทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ เช่น เอดส์ ไวรัสตับอักเสบบีและซี สำหรับประเทศไทยยาเสพติดที่นิยมนำมาฉีด คือ เฮโรอีน หรือผงขาว ซึ่งมีฤทธิ์ในการสเพติดที่รุนแรงทำให้มีโอกาสกลับไปเสพซ้ำได้มาก การบำบัดจึงนิยมใช้ทดแทน ได้แก่ เมทาโดน (methadone) และ บูพรีนอร์ฟีน (buprenorphrine) โดยสามารถให้ได้ทั้งแบบระยะสั้นเพื่อเป็นการถอนพิษ (detoxification) แล้วค่อยๆลดขนาดลงหรือเป็นการให้แบบระยะยาว (maintenance) ซึ่งพบว่าช่วยให้ผู้เสพลดการใช้เฮโรอีน ลดการแพร่เชื้อต่างๆลดปัญหาอาชญากรรม และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

Keywords: โอปิออยด์, การรักษา, การเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 2010000242

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: