ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พัชรี วิลาชัย และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์ชีวิตการฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยทำงาน.

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, (กรกฏาคม-ธันวาคม 2551) หน้า 18 .

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของคนวัยทำงานที่พยายามฆ่าตัวตายและทราบความคิดเห็นของครอบครัวและชุมชนเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย พื้นที่ศึกษาคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 53 คน โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงาน506DS. และเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้วิธีการสนทนากลุ่ม บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึก ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการจัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสามเส้า (Triangulation) . ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตายของกลุ่มวัยทำงานมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยดังนี้ มีบุคลิกภาพแบบแยกตัวเก็บตัวเก็บกดปัญหาและเรื่องทุก๘ใจไว้กับตัวเอง อารมณ์รุนแรงโมโหง่าย มีวิธีการเผชิญปัญหา ด้านครอบครัวพบว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง ขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน วิถีชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากการกลับบ้านหลังเลิกงานเป็นดื่มสุราก่อนการกลับบ้าน นอกจากนี้ทางด้านสังคม มีการไข้สุราในชีวิตประจำวันของชุมชนและในทุกเทศกาล ไม่มีแหล่งสนับสนุน ในชุมชนในด้านการช่วยเหลือหรือการเฝ้าระวังและปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่มีผลต่อการฆ่าตัวตาย เสมอไป ในส่วนของครอบครัวไม่มีความรู้ในเรื่องสาเหตุปัจจัยและภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหา คัดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการเรียนแบบ และเป็นเรื่องราวบุคคลและครอบครัวจึงไม่มีการเฝ้าระวังทั้งในครอบครัวและชุมชน. ประเด็นข้อค้นพบเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อทีมงานสุขภาพจิต ทำให้เข้าใจกลุ่มวัยทำงานที่พยายามฆ่าตัวตาย ความคิดเห็นของครอบครัวและชุมชนต่อการฆ่าตัวตาย ซึ่งทีมสุขภาพจิตสามารถนำข้อค้นพบมาทำเป็นแนวทางในการป้องกันและการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน ครอบครัวให้มีความรู้ในสาเหตุปัจจัยอาการและอาการแสดงภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและร่วมกันเฝ้าระวัง.

Keywords: การพยายามฆ่าตัวตาย, กลุ่มวัยทำงาน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลดอกคำใต้

Code: 2010000246

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: