ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จิรวัฒน์ มูลศาสตร์

ชื่อเรื่อง/Title: หน่วยการดื่มในชีวิตประจำวัน: ความท้าทาย จากการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในชุมชนอีสาน.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2551, หน้า 393.

รายละเอียด / Details:

บทนำการศึกษาเชิงสำรวจถึงปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับบุคลนั้น นิยมใช้หน่วยการดื่ม ซึ่งอาจเป็นหน่วยการดื่มมาตรฐาน(standard drink)หรือหน่วยการตามดื่มจริง(actual drink) ในการเก็บข้อมูล แต่ก็พบว่าหน่วยการดื่มแต่ละประเทศหรือต่างต่างภูมิภาคของประเทศมักมีความแตกต่างกัน. วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการดื่มและหน่วยการดื่มต่อครั้งที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน. วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักมากกว่า 45 คน ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 2551 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา. ผลการศึกษา พบว่าหน่วยการดื่มมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการดื่ม เหล้าขาวมักใช้เป็น "เป๊ก" หรือจำนวนเงินที่ใช้ซื้อปลีกเมื่อคนเดียว สำหรับเบียร์แล้วนิยมดื่มโดยรินใส่แก้วพร้อมน้ำแข็งซึ่งทำให้ปริมาตรต่อแก้วอาจแตกต่างกันไป ส่วนปริมาณเหล้าสีที่รินต่อแก้วก็แตกต่างกันไปตามเพศและความนิยมในรสชาติ เมื่อถามถึงปริมาณการดื่ม ผู้ดื่มเหล้าขาวเพียงลำพัง มักจะตอบได้ชัดเจนมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งมักจะตอบเป็นขนาดของบรรจุภัณฑ์ ต่อจำนวนคนมากกว่าการตอบเฉพาะส่วนของตนเอง การดื่มในงานส่วนรวมของชุมชนที่มีคนเข้าร่วมจำนวนมาก ภาชนะที่ใช้ก็อาจมีขนาดใหญ่กว่าปกติ รวมทั้งบรรยากาศของการดื่ม ทำให้ผู้ดื่มมักไม่สามารถบอกถึงปริมาณการดื่มของตนได้ เมื่อรวมกับความแรงของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและความหลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ ก็อาจทำให้จำนวนกรัมของเอธานอลที่คำนวณจากข้อมูลดังกล่าวแตกต่างไปจากความเป็นจริงได้. สรุป การทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมการดื่มและรูปแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิดในภูมิภาคต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงจะช่วยให้นักวิจัยสามารถออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งการให้ข้อมูลต่อสาธารณะชนถึงปริมาณการดื่มที่เหมาะสมและผลกระทบต่อสุขภาพก็ควรคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรม ความแตกต่างของภาชนะที่ใช้ ชนิดของเครื่องดื่ม และรูปแบบการดื่มโดยใช้หน่วยการดื่มที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในแต่ละพื้นที่.

Keywords: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, หน่วยการดื่ม, หน่วยการดื่มมาตรฐาน, หน่วยการดื่มจริง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

Code: 2010000248

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: