ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรเทพ แพรขาว และ ศิริพร จิรวัฒน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: สุข ทุกข์ และภาวะสุขภาพจิตของชายรักเพศเดียวกันในชุมชนอีสาน.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2551, หน้า 377.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความสุข ความทุก๘ และภาวะสุขภาพจิตของชายรักเพศเดียวกัน. วิธีการ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาในผู้ชายที่รับว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันจำนวน 28 คน อายุ 15-68 ปี เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตการณ์ สนทนากลุ่ม และบันทึกภาคสนาม ในพื้นที่ลานแสดงหมอลำ ดิสโกเธค เช่าน่าเกย และจุดนัดพบในหมู่บ้านจัดสรรร้างภายในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2549 - มิถุนายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา. ผลการศึกษา มีข้อค้นพบที่สำคัญ คือ 1) ชายรักเพศเดียวกันในชุมชนอีสานแบ่งกลุ่มกันเองออกเป็น 2 กลุ่ม คือกะเทย และเกย์ 2) สุข-ทุกข์ของทั้งกะเทยและเกย์ส่วนใหญ่มาจากเพศวิถีและ 3) ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่เกิดจาก"กะเทยเป็นโรคขาดรัก" และ "ความรักของนอกระบบ" ของเกย์ทำให้เกิดความทุกข์มีอารมณ์เหงา รู้สึกโดดเดียว และ ซึมเศร้า. สรุป กะเทยและเกย์มีปัญหาสุขภาพจิตจากเพศวิถี ซึ่งเสนอว่าหากนักสุขภาพจิตเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจเพศวิถีของคนกลุ่มนี้ก็จะทำให้สามารถส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาทางจิตและให้ความช่วยเหลือทางจิตให้กับคนกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสม.

Keywords: กะเทย เกย์, สุขภาพจิตวิจัยเชิงคุณภาพ, อีสาน ประเทศไทย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 2010000250

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: