ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อารีรัตน์ แนวชาลี, ศรีสมร ภูมนสกุล, อรพินธ์ เจริญผล.

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถในการทำนายของปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกไม่แน่นอน ต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงของคู่สมรส.

แหล่งที่มา/Source: รามาธิบดีพยาบาลสาร. ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2551, หน้า 243.

รายละเอียด / Details:

กาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายของปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกไม่แน่นอนต่อความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยง โดยใช้ทฤษฎีความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาซาลัสและโฟล์คแมนเป็นพื้นฐานการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการที่ภรรยาได้รับการประเมินว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีภาวะเสี่ยง และมารับบริการ ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 100 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนต่อการตั้งครรภ์เสี่ยง แบบสอบถามความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกไม่แน่นอนต่อการตั้งครรภ์เสี่ยง การสนับสนุนทางสังคม และระดับการศึกษา สามารถร่วมกันทำนายความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงได้ร้อยละ 21 ส่วนปัจจัยที่ทำนายพฤติกรรมเผชิญความเครียด พบว่า การสนับสนุนทางสังคมสามารถทำนายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงในด้านเผชิญหน้ากับปัญหาได้ร้อยละ 5 ความรู้สึกไม่แน่นอนในการตั้งครรภ์เสี่ยงและความเครียดสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงในด้านจัดการกับอารมณ์ได้ร้อยละ 26 และความเครียด ความรู้สึกไม่แน่นอนในการตั้งครรภ์เสี่ยง ร่วมกับอายุ สามารถทำนายพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงในด้านบรรเทาความรู้สึกได้ร้อยละ 22 ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีการประเมินความเครียดของบิดาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ ระดับการศึกษา การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกไม่แน่นอน เพื่อให้สามารถวางแผนจัดการกับปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติการพยาบาลให้บิดาที่มีบุตรคนแรกจากการตั้งครรภ์เสี่ยงแต่ละรายสามารถเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม.

Keywords: ความเครียด, พฤติกรรมการเผชิญความเครียด, บิดาที่มีบุตรคนแรก, การตั้งครรภ์เสี่ยง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Code: 2010000287

ISSN/ISBN: 0857-8052

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: