ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประมวล ตรียกุล, ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์.

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตามในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2551, หน้า 1.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการใช้ข้อกำหนด และศึกษาความคิดเห็นของการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ แฟ้มประวัติผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 102 แฟ้ม และทีมพยาบาล จำนวน 20 ท่าน และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แนวคิดของซิปโมเดล ประกอบด้วยแบบสำรวจผลลัพธ์ และแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา. ผลการศึกษาด้านผลลัพธ์ของการใช้ข้อกำหนดในการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีโรคทางจิตเวช ร้อยละ 31.37 และได้รับการรักษาอาการทางจิต และโรคทางจิตเวช ร้อยละ 100.00 ไม่มีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 100.00 การมาตรวจตามนัดหลังจำหน่าย ร้อยละ 76.50 ไม่มีการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำหลังจำหน่ายภายใน 3 เดือน ร้อยละ 99.90 และจำนวนวันนอนในโรงพยาบาล เฉลี่ยเท่ากับ 2.18 วัน ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของทีมพยาบาลต่อกระบวนการการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทีมพยาบาล ร้อยละ 90.00 มีความเห็นด้วยว่า มีความพึงพอใจในการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมพยาบาล ร้อยละ 80.00 เห็นด้วยว่าข้อกำหนดมีความง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ มีประโยชน์ต่อทีมพยาบาล และครอบคลุมการดูแลด้านกาย จิต สังคม ทีมพยาบาลสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ร้อยละ 70.00.

Keywords: การประเมินผล, ข้อกำหนด, การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย, ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลฝาง

Code: 2010000289

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: