ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จุฑามาศ วังทะพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤตทางอารมณ์.

แหล่งที่มา/Source: ยโสธรเวชสาร, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2551, หน้า 288.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤตทางอารมณ์โดยใช้กระบวนการช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤตทางอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การฟังอย่างใส่ใจ การประเมิน การพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน และสิ้นสุดการช่วยเหลือ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลนครพนม ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินความเครียด แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและแบบรายงานการศึกษาผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายในภาวะวิกฤตทางอารมณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม สามารถเผชิญภาวะวิกฤตทางอารมณ์ได้โดยการเรียนรู้วิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหาดีขึ้น มีค่าคะแนนความเครียดลดลงไม่คิดฆ่าตัวตาย ไม่มีภาวะซึมเศร้า สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติในครอบครัวร้อยละ 100.

Keywords: ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย, ภาวะวิกฤตทางอารมณ์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลนครพนม

Code: 2010000298

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: