ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรชัย พงศ์ประภากร

ชื่อเรื่อง/Title: การฆ่าตัวตายด้วยสารพิษกรด-ด่างในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข. ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, 2551, หน้า 402.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเชิงพรรณนาย้อนหลังในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยสารพิษกรด - ด่าง ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2550 พบผู้ป่วยรวม 87 ราย เป็นชาย : หญิงเท่ากับ 2 : 3 ส่วนใหญ่โสดอายุเฉลี่ย 26.72 ปี มีอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาของผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งต่ำกว่ามัธยมศึกษา วันนอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ 1-2 วัน พบเป็นวันสุดสัปดาห์วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมกันมากกว่า ร้อยละ 55.2 ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ นอกนั้นเป็นแรงงานอพยพมาทำงานในโรงงานโดยการเช่าห้องเช่าอยู่อาศัย เป็นการพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกถึง 80 ราย สารพิษกรด - ด่าง ที่พบส่วนใหญ่เป็นน้ำยาล้างห้องน้ำประเภทกรด ปัจจัยสาเหตุที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว ฝ่ายหญิงกระทำการประชดฝ่ายชาย สาเหตุรอง คือ โรคเรื้อรังและภาวะสุขภาพจิตเสื่อมโทรม พบจุดบกพร่องของการดูแลรักษาที่ทำได้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คือ กระตุ้นให้อาเจียนร้อยละ 4.6 ไม่ได้งดอาหารและน้ำร้อยละ 9.2 ไม่ได้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 66.7 ไม่ได้ยาลดกรดร้อยละ 28.7 ไม่ได้เอ็กซ์เรย์ร้อยละ 42.5 ไม่ได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารร้อยละ 59.8 ไม่ได้พบนักจิตวิทยาร้อยละ 58.6 ไม่พบหลักฐานการดูแลต่อเนื่องในชุมชนร้อยละ 92.0 ผลการรักษาอาการดีขึ้นกลับโดยแพทย์อนุญาตร้อยละ 91.9 หนีกลับร้อยละ 6.9 เสียชีวิต 1 ราย เท่ากับร้อยละ 1.1 สาเหตุจากโรคเรื้อรังทางกาย ไม่ได้มาตามนัดร้อยละ 86.1 ที่มาตามนัดพบหลอดอาหารตีบ 1 ราย ได้วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาหลายประการ เพื่อให้ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้นทั้งกายและใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ในการป้องกันการฆ่าตัวตาย.

Keywords: การฆ่าตัวตาย, สารพิษกรด-ด่าง, ปัญหาครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Code: 2010000300

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: