ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชลิดา ปลาเงิน

ชื่อเรื่อง/Title: ประสบการณ์การเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล. ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พ.ค.-ส.ค. 2550, หน้า 35 - 36.

รายละเอียด / Details:

โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease or Atherosclerosis heart disease :CAD) เป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการรักษาด้วยยา การสวนหัวใจและการผ่าตัด อาการสำคัญที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ คือ อาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่เรียกว่า Angina pectoris โดยมีลักษณะของการเจ็บหน้าอกและอาการร่วมอื่น ๆ โดยกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอจนขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจชั่วขณะ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ปวดหนัก เหมือนมีอะไรบีบรัด หายใจลำบาก หรือรู้สึกแน่นท้อง รู้สึกร้าวที่คอ ไหล่ แขน หลังหรือขากรรไกร เมื่อเกิดอาการเจ็บหน้าอกผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงและอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ มีผลต่อรายได้ตลอดจนชีวิตครอบครัว ทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเผชิญกับความทุกข์และความเครียดที่วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป ดังนั้นประสบการณ์ของการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงจำเป็นต้องได้รับความสนใจและเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อสามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ต่ออาการเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีประสบการณ์การเจ็บหน้าอก ที่เข้ารับการตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) ในหอผู้ป่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 20 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และเทปบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์. ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์การเจ็บหน้าอกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถอธิบายได้ 4 แบบแผน ดังนี้ แบบแผนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ แบบแผนที่ 2 การจัดการเมื่อเกิดอาการ แบบแผนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ แบบแผนที่ 4 ความสำคัญของครอบครัวในการดูแลและช่วยเหลือ ผลของการวิจัยในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนการพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยสามารถตอบสนองความต้องการและเหมาะสม กับวัฒนธรรมของผู้ป่วยและครอบครัว และเพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้.

Keywords: โรคหลอดเลือดหัวใจ, การเจ็บหน้าอก, สุขภาพกาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: ทุนสนับสนุนการวิจัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินินาถ เพื่อพัฒนาการพยาบาล ร.พ.ศิริราช

Code: 2010000309

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: