ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ปัทมา ศิริเวช

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้แบบสอบถาม General Health Questionnaire-12 กรณีภัยพิบัติสึนามิ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน, 2550, หน้า 81.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์: เพื่อหาจุดตัดคะแนนที่เหมาะสม รวมทั้งค่าความไว และค่าความจำเพาะ ของแบบสอบถาม General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) กรณีภัยพิบัติสึนามิ. วัสดุและวิธีการ: กลุ่มศึกษาคือประชากรที่ประสบภัยพิบัติสึนามิในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม พ.ศ. 2548 จำนวน 241 คน และสัมภาษณ์โดยทีมจิตเวชด้วยแบบสอบถาม GHQ-12. ผล: แบบสอบถาม GHQ-12 กรณีภัยพิบัติสึนามิ ได้จุดตัดคะแนนที่ 4 ในการคัดกรองความผิดปกติทางสุขภาพจิตและจิตเวช มีค่าความไว ร้อยละ 80.70 ค่าความจำเพาะ ร้อยละ 80.10. สรุป: แบบสอบถาม GHQ-12 สามารถใช้คัดกรองความผิดปกติทางสุขภาพจิตและจิตเวชได้ในกรณีภัยพิบัติ ที่จุดตัดคะแนน 4 แต่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสม รวมถึงระดับความรุนแรงในสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกัน.

Keywords: สุขภาพทั่วไป, สึนามิ, แบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

Code: 2010000312

ISSN/ISBN: 1905-8586

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: