ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กิตต์กวี โพธิ์โน

ชื่อเรื่อง/Title: แนวโน้มการใช้ยารักษาโรคจิตในผู้ป่วยจิตเภท สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน, 2550, หน้า 88.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาแนวโน้มของการใช้ยารักษาโรคจิต ในกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยารักษาในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. วัสดุและวิธีการ: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่มีการวินิจฉัยด้วยโรคจิตเภทเมื่อจำหน่าย โดยศึกษาชนิดของการใช้ยารักษาโรคจิต และความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของการใช้ยารักษาโรคจิตกับปัจจัยต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่มีผลต่อการใช้ยารักษาโรคจิต เปรียบเทียบกันระหว่างปี พ.ศ. 2538 กับปี พ.ศ. 2548. ผล: จากการศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยในของผู้ป่วยจิตเภทที่จำหน่ายในพ.ศ. 2538 จำนวน 336 ราย และ พ.ศ. 2548 จำนวน 315 ราย พบว่า มีการใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มเก่าลดลง (ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 96.7 เทียบกับ ปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 82.5) แต่มีการใช้ยารักษาโรคจิตกลุ่มใหม่มากขึ้น (ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 3.0 เทียบกับปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 15.9) และมีการใช้ยารักษาโรคจิตทั้งสองขนานร่วมกันเพิ่มขึ้น (ปี พ.ศ. 2538 มี 1 ราย หรือร้อยละ 0.3 เทียบกับปี พ.ศ. 2548 มี 5 ราย หรือร้อยละ 1.6) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับยาแต่ละขนาน ได้แก่ อายุ อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บป่วย จำนวนครั้งที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล และโรคประจำตัว. สรุป: แนวโน้มการใช้ยารักษาโรคจิตในผู้ป่วยจิตเภท สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ได้มีการใช้ยากลุ่มใหม่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการใช้ยารักษาโรคจิต ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาได้ชัดเจน ผลการศึกษานี้ จะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการจัดเตรียมบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเภท เช่น การจัดซื้อยา การจัดลำดับความสำคัญของแผนการเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิต.

Keywords: ยาต้านโรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: แพทย์ประจำบ้าน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Code: 2010000314

ISSN/ISBN: 1905-8586

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: