ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลด้านยาในผู้ป่วยจิตเภท.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน, 2550, หน้า 97.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนบทบาทเภสัชกรในการดูแลด้านยาในผู้ป่วยจิตเภท. วิธีการ : สืบค้นข้อมูลบทบาทเภสัชกรในการดูแลด้านยาในผู้ป่วยจิตเภทจากวารสารทางวิชาการ และรวบรวมข้อมูลบทบาทเภสัชกรของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. ผล : จิตเภทเป็นโรคจิตเวชที่พบได้ทั่วไป ผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นผู้ป่วยจิตเภท การใช้ยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิผล แต่การใช้ยานั้นก็อาจมีปัญหาจากการใช้ยาได้ อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ความเสี่ยงของปฏิกิริยาระหว่างยา ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรหนึ่งในทีมการรักษา จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น จาก American Society of Health-System Pharmacists 2015 Initiative's and objectives ให้คำนิยามของวิชาชีพเภสัชกรรมว่าเป็น วิชาชีพทางคลินิกซึ่งควรใกล้ชิดและอยู่เคียงข้างผู้ป่วย สื่อสารกับผู้ป่วยและสมาชิกในทีมดูแลสุขภาพ ผ่านกิจกรรมหลัก คือ งานเภสัชสนเทศ (Drug Information Service) งานติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับทีมดูแลการรักษา การจัดทำบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วย จะช่วยป้องกันและลดภาระโรคของผู้ป่วยทั้งในภาวะเฉียบพลันและภาวะเรื้อรัง โดยช่วยทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้ผลดี ปลอดภัย และคุ้มค่า เภสัชกรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทด้านยา ด้วยการจัดระบบยาภายในสถาบันให้สามารถส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งการเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลโดยระบบสารสนเทศ และพัฒนากิจกรรมการบริบาลเภสัชกรรม รวมทั้งร่วมมือกับสหวิชาชีพของสถาบันดำเนินการพัฒนากลวิธีในการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย โดยจะรวบรวมองค์ความรู้ตามบทบาทของแต่ละวิชาชีพ และสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ป่วยของสถาบัน. สรุป : เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทร่วมกับทีมการรักษาหรือทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, เภสัชกร, โรงพยาบาล, บริบาลเภสัชกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: เภสัชกร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Code: 2010000316

ISSN/ISBN: 1905-8586

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: