ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุพิน พรพิพัฒน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเภทจากมุมมองนักจิตวิทยาคลินิก.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน 2550, หน้า 103.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนบทบาทนักจิตวิทยาคลินิก ในการเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท วิธีการ : สืบค้นจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กับบทบาทของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท โดยรวบรวมและเรียบเรียงจากบทความต่าง ๆ ในวารสาร วิทยานิพนธ์ หนังสือ และตำราที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากเวปไซด์ต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบพิจารณาเทียบเคียงกับงานด้านจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย ผล : นักจิตวิทยาคลินิกเป็นหนึ่งในทีมจิตเวชที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเช่นเดียวกับผู้ป่วยจิตเภทอื่น ๆ บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกมี 5 ด้านคือ 1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา 2. การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีอยู่หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการบำบัดทางจิตสังคม 3. การประยุกต์จิตวิทยามาใช้ในงานสุขภาพจิตชุมชน นักจิตวิทยาคลินิกเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่เครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 4. การสอน ฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ 5. การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและการวิจัย ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะศึกษาวิจัยทางด้านประสาทจิตวิทยามากขึ้น สรุป : ในประเทศไทยปัจจุบัน บทบาทของนักจิตวิทยาคลินิกยังมีข้อจำกัดบางอย่างในด้านการวิจัยทางด้านประสาทจิตวิทยา รวมถึงการพัฒนาการบำบัดเชิงความคิดและพฤติกรรม ซึ่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น บทบาทนักจิตวิทยาคลินิกจึงยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะความชำนาญเฉพาะทางดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยจิตเภท.

Keywords: นักจิตวิทยาคลินิก, บทบาท, การบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: นักจิตวิทยาคลินิก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Code: 2010000318

ISSN/ISBN: 1905-8586

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: