ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มธุรดา สุวรรณโพธิ์, เพ็ญทิพย์ เบญจพงศ์, ชยาภรณ์ ผ่องแผ้ว, ธำรงศักดิ์ ศรีหิรัญ.

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตในสถานสงเคราะห์.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 27.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในสถานสงเคราะห์ โดยจัดกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์ ผู้เข้าร่วมการศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลศรีธัญญาที่อาศัยในสถานสงเคราะห์เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน กิจกรรมกลุ่มบำบัด ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กลุ่มทักษะการดูแลตนเอง 4 ครั้ง กลุ่มทักษะการอยู่ร่วมกันในบ้าน 3 ครั้ง และกลุ่มทักษะทางสังคม 3 ครั้ง กลุ่มกิจกรรมทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ผู้บำบัดเป็นเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ที่ได้รับการฝึกการทำกลุ่มกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพประเมินทักษะชีวิตของผู้ป่วย และระดับความสามารถของผู้ป่วย เปรียบเทียบก่อนและหลังกิจกรรม ผลพบว่าทักษะการดูแลตนเอง ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปเราสามารถประยุกต์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานสงเคราะห์.

Keywords: การฟื้นฟูสมรรถภาพ, สถานสงเคราะห์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 2010000332

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: