ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ระวิวรรณ เติมวาณิช

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 54.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียดและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา เปรียบเทียบระดับความเครียดของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในด้านการทำงานต่างกัน เปรียบเทียบพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่มีภาวะเครียดต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ปฏิบัติงานในงานแรกรับ งานเร่งรัดบำบัด งานพิเศษจิตเวชทั่วไปและงานบำบัดระยะยาวในโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 176 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วนวิธี LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มี อายุ หน้าที่ความรับผิดชอบ อายุการทำงาน รายได้ต่อเดือน และความถี่ในการขึ้นเวรบ่าย-ดึกต่อเดือนแตกต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาระครอบครัว และแผนกที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเผชิญภาวะความเครียดของผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลศรีธัญญา พบว่า เป็นแบบมุ่งแก้ปัญหาโดยผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีความเครียดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเผชิญภาวะเครียดไม่แตกต่างกัน.

Keywords: ความเครียด, พฤติกรรมเผชิญความเครียด, ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 2010000334

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: