ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สิริพร พุทธิพรโอภาส

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 67.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองโดยใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือเยาวชนชายอายุตั้งแต่ 14-17 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2551 ที่มีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ จำนวน 24 คน จับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนตามปกติ การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลังทดลอง 1 เดือน เครื่องมือ คือ โปรแกรมการฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัย และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังทดลอง และระยะหลังทดลอง 1 เดือน ทั้งในกลุ่มเดียวกันและต่างกลุ่ม ด้วยแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Wilcoxon Matched-Paris Signed-Ranks Test และ Mann-Whitney U-test ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง หลังทดลองมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่าก่อนทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ. สรุปได้ว่า โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่นได้.

Keywords: การเห็นคุณค่าในตนเอง, การฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

Code: 2010000336

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: