ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รัชนี ฉลองเกื้อกูล

ชื่อเรื่อง/Title: โรคอารมณ์สองขั้ววัยเด็ก: รายงานผู้ป่วย 2 ราย.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2551, หน้า 76.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการรายงานผู้ป่วยเด็ก 2 ราย ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว ศึกษาโยการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังผู้ป่วยอารมณ์สองขั้วอายุ 11, 13 ปี จำนวน 2 ราย ที่มารักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 และรักษาต่อเนื่อง 4 ปี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีความผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีลักษณะอาการและการดำเนินโรคที่แตกต่างกัน เด็กหญิงอายุ 13 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น Bipolar I มีการกลับป่วยซ้ำหลายครั้ง ร่วมกับพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย และบกพร่องในหน้าที่การเรียนและสังคมอย่างรุนแรง ส่วนเด็กชายอายุ 11 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น Bipolar NOS มีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวรุนแรง การดำเนินโรคเรื้อรัง มีพฤติกรรมก้าวร้าว ระเบิดอารมณ์บ่อยครั้ง และมีภาวะโรคร่วมเป็นสมาธิสั้น การรักษาด้วยยา จิตสังคมบำบัด โดยทีมสหวิชาชีพ ช่วยให้ผู้ป่วยอาการสงบ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ปกติ สรุป โรคอารมณ์สองขั้วพบได้ในเด็กและวัยรุ่น และมีแนวโน้มพบได้มากขึ้น ลักษณะอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่ ความชุกของโรคอารมณ์สองขั้วในวัยรุ่นพบได้ประมาณ 1๔ การดำเนินโรคส่วนใหญ่เรื้อรังและผลลัพธ์ระยะยาวไม่ดี การวินิจฉัยโรคมีความสำคัญต่อการกำหนดวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหวิชาชีพ และต่อเนื่องจนถึงชุมชนในรายงานนี้สามารถฟื้นฟูและการป้องกันการกลับป่วยซ้ำของผู้ป่วย.

Keywords: เด็ก, โรคอารมณ์สองขั้ว, โรคอารมณ์แปรปรวน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

Code: 2010000338

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: