ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมชาย ตันศิริสิทธิกุล, ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์, วันชา สร้างเขตต์, ณัฐกานต์ ใจบุญ, นุชนารถ ชัยเจริญ.

ชื่อเรื่อง/Title: ความสามารถของผู้ป่วยจิตเภท และญาติในการรับรู้อาการเตือนก่อนอาการทางจิตกำเริบ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา. ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน, 2551, หน้า 17.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของผู้ป่วยจิตเภทและญาติในการรับรู้อาการเตือนก่อนเกิดอาการทางจิตกำเริบ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 20 คน และญาติจำนวน 20 คน เป็นผู้ป่วยจิตเภทที่รักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผู้ป่วยและญาติมีความสามารถในการรับรู้อาการเตือน ร้อยละ 75 และร้อยละ 95 ตามลำดับ ผู้ป่วยร้อยละ 70 จะพยายามจัดการกับอาการเตือนที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ในขณะที่ญาติร้อยละ 60 ไม่ได้จัดการกับอาการเตือนที่เกิดขึ้น ลักษณะอาการเตือนที่พบบ่อยที่สุด คือ อาการนอนไม่หลับ และมักพบว่า มีอาการเตือนมากกว่า 1 อาการ สรุป จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยและญาติสามารถรับรู้อาการเตือนได้ โดยอาการเตือนในผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และญาติไม่สามารถจัดการกับอาการของผู้ป่วยได้ อาจต้องมีโปรแกรมการฝึกสอนวิธีจัดการกับอาการเตือนแก่ญาติที่ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน.

Keywords: โรคจิตเภท, อาการเตือน, การรับรู้

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 2010000367

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: