ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ฐิติพร ยากองโคและคณะ.

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลของการใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง ปี่ที่ 24 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน) 2551หน้า 28.

รายละเอียด / Details:

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิรผลลัพธ์และประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2547 ถึงเดือน ตุลาคม 2547 ถึงเดือนกันยายน 2549 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พยาบาลทีมสุขภาพผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 20 ราย และแฟ้ทประวัติผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย จำนวน 78 แฟ้มเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แนวคิดของซิปโมเดล ประกอบด้วยแบบสำรวจผลลัพธ์และแบบสำรวจการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อกำหนดที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาด้านผลลัพธ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.83 พบโรคทางจิตเวช ร้อยละ 100 ได้รับการรักษาอาการทางจิตเวชและโรคทางจิตเวชร้อยละ 100 ไม่มีการฆ่าตัวตายซ้ำระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ร้อยละ 65.40 มาตรวจตามนัดหลังการจำหน่าย ร้อยละ 3.80 กลับมารักษาซ้ำจากการพยายามฆ่าตัวตายภายใน3 เดือน และจำนวนวันนอนในโรงพยาบาลเฉลี่ย 4.44 วัน ด้านความคิดเห็นของพยาบาลทีมสุขภาพเกี่ยวกับกระบวนการใช้ข้อกำหนด พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.00 ของผู้ใช้ข้อกำหนดมีความพึงพอใจในการใช้ข้อกำหนด ร้อยละ 80.00เห็นด้วยว่าข้อกำหนดมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ในทีมสามารถปฏิบัติตามได้ และมีความครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 75.00 มีความคิดเห็นด้วยว่าข้อกำหนดมีความง่ายต่อการนำไปดูแลผู้ป่วย.

Keywords: การประเมินผล,ข้อกำหนด,การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย,ผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย.

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลแม่สะเรียง.

Code: 2010000375

ISSN/ISBN:

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: