ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ขวัญฤทัย รัตนพรหม

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเชื่อในพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนาและความต้องการด้านจิตวิญญาณ ที่มีต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง. ปีที่ 24, ฉบับทึ่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 29.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของความเชื่อในพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนาที่มีต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยศึกษาอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้การตอบสนองของพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา ด้านความต้องการมีเป้าหมาย และรู้ความหมายของชีวิตตนและสิ่งอื่น ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิ่งอื่น สิ่งแวดล้อม และสิ่งนอกเหนือตน และด้านความต้องการมีความหวัง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน เลือกแบบบังเอิญจากประชากรที่เคยมีประสบการณ์ในพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา และมีภูมิลำเนาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยกำเนิด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร แบบสอบถามความเชื่อในพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา แบบสำรวจความต้องการด้านจิตวิญญาณ แบบสำรวจการรับรู้การตอบสนองของพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา และแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล. ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อในพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผ่านการรับรู้การตอบสนองของพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา ด้านการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิ่งอื่น สิ่งแวดล้อม และสิ่งนอกเหนือตน แต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้การตอบสนองของพิธีกรรมเรียกขวัญของล้านนา ด้านความต้องการมีเป้าหมายและรู้ความหมายของชีวิตตนและสิ่งอื่น และด้านความต้องการมีความหวัง.

Keywords: พิธีเรียกขวัญ, จิตวิญญาณ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 201000070

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: