ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ภัสสร ลิมานนท์ ปร.ด. (สังคมวิทยา-ประชากรศาสตร์)

ชื่อเรื่อง/Title: บทบาทของผู้ชายกับปัญหาครอบครัวไทยในปัจจุบัน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541, หน้า 258-265

รายละเอียด / Details:

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบทางลบหลายประการ ที่ทำให้เกิดปัญหาและสร้างความเปราะบางต่อสถาบันครอบครัวไทย โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อย่างไรก็ตาม พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติบางประการ ที่มีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ค่านิยมที่เห็นชัดเจนก็คือการยกให้ชายเป็นใหญ่กว่าหญิง ยอมรับให้ชายสามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ และมีบทบาทส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันของครอบครัวน้อยเกินไป เหล่านี้ทำให้ชายสร้างปัญหาครอบครัวในรูปแบบต่างๆ อาทิ การดื่มเหล้า เจ้าชู้ การเที่ยวโสเภณี มีภรรยาน้อย การทุบตีหรือทำร้ายสมาชิกครอบครัว การหย่าร้าง หรือทอดทิ้งครอบครัว แนวทางและมาตรการที่จะทำให้ชายได้มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในการประชุมระดับนานาชาติ ทุกฝ่ายยอมรับว่าการที่จะทำให้ค่านิยมที่ไม่พึงปรารถนาหลายประการ มีการเปลี่ยนแปลงได้ จำเป็นที่จะต้องเริ่มแก้ไขจากภายในครอบครัวก่อน ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการเรียนการอบรมในทุกระดับที่ไม่เน้น การแบ่งแยกความรับผิดชอบหลายๆ ด้านระหว่างชายและหญิง กิจกรรมในชุมชนจะต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อเสริมการอบรมที่เกิดขึ้นในบ้านและในโรงเรียน การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติระดับชาติที่แสดงให้เห็นว่าชายและหญิงสำคัญทัดเทียมกันเพราะขึ้นอยู่กับความสามารถ มิใช่ขึ้นอยู่กับเพศ สุดท้ายก็คือ ควรให้มีการทำวิจัยศึกษาทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของชาย ที่มีต่อครอบครัวและชีวิตสมรสเพื่อวางแนวทางจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้ชายมีส่วนร่วมในครอบครัวมากขึ้น

Keywords: ครอบครัว บทบาทชายไทย, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: สถาบันประชากรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ, พญาไท, กรุงเทพฯ 10330

Code: 0000087

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.14MB