ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุชาติ พหลภาคย์

ชื่อเรื่อง/Title: การป่วยทางจิตในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช, ปีที่39, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2530, หน้า 75-79.

รายละเอียด / Details:

ผู้รายงานได้ศึกษาการป่วยทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2528, รวมระยะเวลาศึกษา 4 ปี พบว่านักศึกษาแพทย์มีอัตราการป่วยทางจิตเวชเป็น 17.9 ต่อพันต่อปี นักศึกษาแพทย์ที่ป่วยนี้เป็นชายต่อหญิงในอัตราส่วน 2:1 มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.5 ปี ส่วนใหญ่จะเริ่มป่วยทางจิตเวชในขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ผู้รายงานพบว่าโรคประสาทเป็นโรคที่พบได้มากที่สุดคือ พบในอัตรา 11.9 ต่อพันต่อปีส่วนโรคจิตเภทพบเพียง 1.6 ต่อพันต่อปี ผู้รายงานเชื่อว่ารายงานนี้จะมีประโยชน์ในการกำหนดแผนการป้องกันการป่วยทางจิตเวช และส่งเสริมสุขภาพจิตให้นักศึกษาแพทย์ และจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดที่จะศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น

Keywords: จิตเวช, นักศึกษาแพทย์, อัตราการป่วยทางจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 0000000075

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -