ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุพักตร์ วาณิชเสนี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการระบาดของสารเสพติดในผู้ป่วยที่ติดเฮโรอิน

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช, ปีที่39, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2526, หน้า 455-459

รายละเอียด / Details:

จากการสัมภาษณ์ผู้มารักษาการติดเฮโรอินในคลินิกบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร 200 ราย ถึงเหตุการณ์เมื่อเริ่มใช้สารเสพติดแต่ละชนิด พบว่าก่อนประกาศยกเลิกโรงยาฝิ่นในปี พ.ศ. 2502, การใช้ฝิ่นมีอยู่ประปราย โดยเริ่มในวัยรุ่น หลังประกาศยกเลิกโรงยาฝิ่น เริ่มมีการใช้เฮโรอิน เบอร์ 3 ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลาย และใช้ในวัยเดียวกันกับที่ใช้ฝิ่น แต่ฝิ่นก็ยังเริ่มใช้กันประปรายในอายุที่สูงขึ้นแต่ละปีจนปัจจุบัน และหลังจากประกาศยกเลิกโรงยาฝิ่น, กัญชาเริ่มใช้ในวัยเรียน, โดยเริ่มหลังจากมีเฮโรอิน เบอร์ 3 เริ่มขึ้นเล็กน้อย กัญชาระบาดโดยรวดเร็ว และระบาดสูงสุดในปี พงศ. 2517-2520, และกลุ่มที่เริ่มใช้เฮโรอิน (เบอร์ 4 นี้, ร้อยละ 68.5 ใช้กัญชามาก่อน การระบาดของเฮโรอิน (เบอร์ 4, ปัจจุบัน) จึงตามมาระบาดสูงสุดปี พ.ศ. 2518-2520.

Keywords: ยาเสพติด, สารเสพติด, ระบาดวิทยา, เฮโรอิน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: ศูนย์บริการสาธารณสุข 21

Code: 0000000077

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -