ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เสาวรส รัตรสาร

ชื่อเรื่อง/Title: การให้บริการปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในคลินิกนิรนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2536 หน้าที่ 250-268

รายละเอียด / Details:

สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11 นครศรีธรรมราชได้เปิดคลินิคนิรนาม ณ ศูนย์วัณโรคเขต 11 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2534 เป็นต้นมาจนถึงกันยายน 2536 มีผู้รับบริการในคลินิกเป็นจำนวน 1,948 ราย และรับบริการทางโทรศัพท์ 610 ราย การมีผู้รับบริการมากเป็นเพราะ (1)มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม (2)มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในบริการแนะแนว และ(3)มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานได้มีส่วนช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในด้านต่างๆ คือ (1)ประชาชนจำนวนมากได้รับบริการแนะแนวที่ถูกต้อง ช่วยในการตัดสินใจและวางแนวทางดำรงชีวิตที่เหมาะสมทั้งแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์และผู้ไม่ติดเชื้อเอดส์ (2)ช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานคลินิกนิรนาม (3)ช่วยให้ได้ทราบถึงลักษณะทางสังคมเกี่ยวกับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ และ(4)ช่วยให้ได้รูปแบบการดำเนินงานคลินิกนิรนาม ซึ่งจะเป็นที่ศึกษา ดูงาน และฝึกงานของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดต่างๆต่อไป

Keywords: การให้บริการปรึกษา, โรคเอดส์, ปรึกษา, ให้การปรึกษา, คลินิกนิรนาม, จังหวัดนครศรีธรรมราช, counseling, counselling, aids counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 11 นครศรีธรรมราช

Code: 0000175

ISSN/ISBN: 0858-4370

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -