ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ปราณี ประไพวัชรพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 90

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครอบครัวได้รู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของครอบครัวได้ 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการอยู่ร่วมกับลูกวัยรุ่นได้อย่างมีคุณภาพ 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง โรงเรียนและสถานีอนามัยทราบปัญหาร่วมกันและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน 4. เพื่อให้ข้อมูลกับชุมชนในการที่จะวางแผนพัฒนาสภาพทางสังคมในชุมชนต่อไป ผลที่ได้รับ 1. ได้ทราบข้อมูลและสภาพที่แท้จริงและแนวทางที่ครอบครัวได้ใช้ในการแก้ปัญหา 2. ครอบครัวกล้าเล่าปัญหาและได้แก้ปัญหาในบางปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันที่ 3. ครอบครัวที่ผ่านการอบรมมีความพึงพอใจและต้องการให้จัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทุกครอบครัว (100%) 4. ครูได้รับทราบข้อมูลและปัญหาของนักเรียนมากขึ้น 5. ชุมชนสนใจและตระหนักถึงสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้น

Keywords: ครอบครัว, วัยรุ่น, สายสัมพันธ์, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000018

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -