ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธำรง ทัศนาญชลี

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุกของการตรวจพบสารเสพติดในผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2541 หน้าที่ 120-125

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาความชุกของชนิดของสารแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดชนิดอื่นในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดำเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2537 ในโรงพยาบาลสามแห่ง (กลางกรุงเทพ 1 แห่ง ชานเมือง 1 แห่ง และในเขตชุมชนที่กำลังขยาย 1 แห่ง) โดยสัมภาษณ์ญาติหรือเพื่อนแทนในกรณีที่ผู้ป่วยให้สัมภาษณ์ไม่ได้ พร้อมทั้งเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะผู้บาดเจ็บที่รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกราย แห่งละ 35 ราย รวม 105 ราย พบว่าผู้ที่บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 26.7 ปี ร้อยละ 38 มีประวัติการดื่มสุรา และร้อยละ 5 มีประวัติการใช้สารอื่น จากการนำเลือดและปัสสาวะไปตรวจด้วยวิธี chromatography พบว่าร้อยละ 69 มีแอลกอฮอล์ในเลือด ร้อยละ 3 ตรวจพบ morphine ร้อยละ 5 ตรวจพบสารประเภท amphetamine และ metamphetamine และอีกประมาณร้อยละ 10 ตรวจพบสารประเภทอื่น ผู้ป่วยที่ตรวจพบสารดังกล่าว มักจะเป็นเพศชายและมีอายุมากกว่าผู้ที่ตรวจไม่พบสาร นอกจากนั้น การตรวจพบสารดังกล่าวอาจจะมีความสัมพันธ์ต่อยานพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบางชนิดและอาการมึนงงหรือหมดสติหลังได้รับอุบัติเหตุ การตรวจพบสารดังกล่าวในความชุกที่สูงแสดงให้เห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาและให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง

Keywords: สารเสพติด, ยาเสพติด, ยาบ้า, อุบัติเหตุ, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมการแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000183

ISSN/ISBN: 0858-4370

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -