ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กาญนา สุนทรนันท และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ระบบการปฏิบัติงานทันตกรรมในผู้ป่วยจิตเวช : แนวทางใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2541 หน้าที่ 181-188

รายละเอียด / Details:

แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคเฉพาะทางที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยปกติทั่วไป ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากความผิดปกติอันเนื่องจากภาวะทางจิต อาการ พฤติกรรมของผู้ป่วย ทั้งก่อนได้รับการปฏิบัติงานทันตกรรม ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน โดยมีวิธีดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ป่วยจิตเวชด้วยเทคนิค 8 ใจ 8 แสดง ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วยจิตเวช การเข้าถึงผู้ป่วยด้วยทีมโน้มนำ และการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ประกอบด้วยการใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยจิตเวช การนำผู้ป่วยเข้ากิจกรรมกลุ่มทันตสุขศึกษา การสอนและประเมินผลจากกิจกรรมกลุ่มในห้องทันตสุขศึกษา การประเมินสภาวะทางจิตก่อนรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรม การจัดการผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน ระบบรับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในผู้ป่วยจิตเวชที่มีผลต่ออวัยวะต่างๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทันตกรรม การจัดการแก้ไขทางทันตกรรมและข้อระวังในการใช้ยาชาในผู้ป่วยจิตเวช การเตรียมตัวผู้ป่วยจิตเวชใช้เวลามาก แต่ในการปฏิบัติงานต้องกระชับ รวดเร็ว เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด คำสำคัญไทย : ระบบการปฏิบัติงานทันตกรรมในผู้ป่วยจิตเวช : แนวทางใหม่ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

Keywords: ทันตกรรม, ผู้ป่วยจิตเวช, ฟัน, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 0000190

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -