ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: แคทเธอรีน พิลเลย์, อุษณีย์ พึ่งปาน

ชื่อเรื่อง/Title: อารัมบทเรื่องการใช้ยาเสพติดและการบำบัดรักษาในประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เมษายน-มิถุนายน 2541 หน้าที่ 276-283

รายละเอียด / Details:

บทความต่อไปนี้เป็นการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดและการรักษาในประเทศไทย นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 (หรือประมาณ ปี พ.ศ. 2500) เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลักเกี่ยวกับการควบคุมยา/สารเสพติดในประเทศ 3 ครั้ง คือ ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2502 มีพระราชบัญญัติหามสูบฝิ่น ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2518 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ.2539 มีประกาศพระราชบัญญัติจัดกลุ่มสารแอมแฟตามีนและอนุพันธ์ใหม่ให้เป็นสารเสพติดประเภท 1 ข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดในสถานพยาบาลทั่วประเทศ แสดงว่าส่วนใหญ่ผู้เสพยาใช้เฮโรอีนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามข้อมูลเมื่อปีที่ผ่านมารายงานว่ามีจำนวนผู้เสพแอมเฟตามีนมากขึ้น และในส่วนของวิธีการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด มีตั้งแต่การรักษาด้วยสมุนไพร ไปจนถึงการรักษาด้วยเมธาโดน การติดตามผลดูแลบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาน้อยกว่าการถอนพิษยามีสถานพยาบาลจำนวน 2–3 แห่งเท่านั้น ที่มีการดูแลหลังการบำบัดรักษา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของชุมชนบำบัด ปัญหาของการใช้สารเสพติดนี้ยังต่อเนื่องไปถึงการติดเชื้อโรคเอดส์ด้วย ในบางสถานพบาบาลพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในกลุ่มเสพยานี้ถึงร้อยละ 33 การศึกษาวิจัยในประเทศส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการใช้ยาเสพติด โดยยังไม่มีการศึกษาในเชิงประเมินผล ซึ่งเป็นจุดอ่อนของความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Keywords: ยาเสพติด, สารเสพติด, การรักษา, ยาบ้า, เมธาโดน, amphetamine, methadone

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 0000192

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -