ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ทวีพร วิสุทธิมรรค

ชื่อเรื่อง/Title: โรคจิตที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด (ศึกษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา)

แหล่งที่มา/Source: วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541 หน้าที่ 361-369

รายละเอียด / Details:

การนำยาซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางมาใช้ในทางที่ผิด ก่อให้เกิดอาการทางจิตเวชได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการสับสนมึนงง ประสาทหลอน และหวาดระแวง อันอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายได้หลากหลายประการ จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2540 จำนวนทั้งสิ้น 1,872 ราย พบผู้ป่วยโรคจิตที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากการใช้ยาและสารเสพติด จำนวน 217 ราย หรือร้อยละ 11.6 จำแนกยาหลักได้เป็น สุรา แอมเฟตามีน สารระเหย และกัญชา ร้อยละ 51.0, 37,1, 7.6 และ 4.3 ตามลำดับ ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย (ร้อยละ 91.4) ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20-44 ปี (เฉลี่ย 34.0 ปี) เป็นโสด การศึกษาต่ำ ประกอบอาชีพรับจ้างหรือว่างงาน อาการทางจิตที่พบมาก ได้แก่ การรู้ตัวเองและการตัดสินใจไม่ดี หวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน ก้าวร้าว ความจำไม่ดี และสับสน นอกจากนี้ ยังพบอาการนอนไม่หลับถึงร้อยละ 67.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 89.5 ได้รับการรักษาด้วยยาด้านโรคจิต อาการทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางผ่านสารสื่อประสาท 3 ระบบ คือ โอบีเอต แคทติโคลามีน และแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิด ในรายงานนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการทางจิต เนื่องจากความ รุนแรงของอาการโรคจิตขึ้นกับวิธีเสพ ระยะเวลา และปริมาณยาที่ใช้ ตลอดจนจิตพยาธิสภาพของผู้เสพนั้น จึงเสนอแนะให้ศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้ต่อไป คำ

Keywords: โรคจิต, ยาเสพติด, จิตเวช, สารเสพติด, ยาบ้า, เภสัชวิทยา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานเภสัชกรรม, โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 0000194

ISSN/ISBN: 0858-4923

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -