ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: พรชัย พงศ์สงวนสิน

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช ญาติผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : เฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541, หน้า 16-24

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช ญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการซึ่งในที่นี้หมายถึงกลุ่มพยาบาลเท่านั้น โดยศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีธัญญา นอกจากนี้ยังมุ่งถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช ญาติที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านและพยาบาล ตัวอย่างประชากรแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 211 คน 2) กลุ่มญาติผู้ดูแล ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก จำนวน 182 คน 3) กลุ่มพยาบาล ที่ปฏิบัติงานให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน 177 คน รวมทั้งสิ้น 570 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยเป็นแบบวัดคุณภาพชีวิต ขององค์การอนามัยโลก ฉบับภาษาไทย ชุด 26 ตัวชี้วัด This study was aimed to investigate QOL of psychiatric patients their caare takers and staff nurses. The measure, WHO-QOL Thai version consisting of 26 items,was administered to a group of 211 patients a group of 182 care takers and 177 staff nurses.

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, คุณภาพชีวิต, ญาติผู้ป่วยจิตเวช, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000202

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.64MB