ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา สิงห์คุณา, เจริญขวัญ ชาลีภา

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต : มาตรฐานและเครื่องชี้วัด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มิถุนายน - กันยายน 2541 หน้า 79-84

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อการพัฒนางานบริการทันตจิตเวช 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินหรือวัดขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการทันตจิตเวช 3. เพื่อการประสานงานทีมบริการ วิธีการ โดยการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและเครื่องชี้วัด แบ่งออกตามลักษณะงานได้ 7 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐานและเครื่องชี้วัดงานบริการ, งานคลินิกบริการ, งานคลินิกทันตสุขภาพจิต, งานทัตสาธารณสุข ครุภัณฑ์ และพื้นที่จำเป็นสำหรับการบริการทันตกรรม, งานวิชาการ และงานควบคุมการติดเชื้อในงานบริการทันตกรรม และนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลของทันตบริการ ผลที่ได้ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน ในการค้นหาปัญหาอุปสรรค และวางแผนการพัฒนางานทันตบริการให้สมบูรณ์ต่อไป สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนางานบริการทันตกรรมในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยการใช้มาตรฐานและเครื่องชี้วัดเป็นเกณฑ์หลักในการดำเนินการพัฒนางานทันตบริการกับงานสุขภาพจิต ผลจากการประเมินแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทันตบริการในหน่วยงานนั้น ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาหรือทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อรูปแบบของงานบริการแบบทีมสุขภาพจิตต่อไป

Keywords: dental, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทันตกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000223

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.15MB