ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัชรี อ้นนาค

ชื่อเรื่อง/Title: การทารุณทางเพศในเด็ก : ผลกระทบต่อครอบครัวและกลไกการปรับตัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, มกราคม 2544, หน้า 1-9

รายละเอียด / Details:

การทารุณทางเพศในเด็กเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อร่างกายจิตใจและสถาบันครอบครัว การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในเด็กที่ถูกทารุณทางเพศ จำนวน 11 ราย และสมาชิกครอบครัวอีก 20 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลแนวลึกของเด็กที่ถูกทารุณทางเพศในเรื่องข้อมูลพื้นฐานและสภาพปัญหาทั่วไปของครอบครัว ผลกระทบจากปัญหาการทารุณทางเพศที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว และกลไกการปรับตัวของครอบครัว โดยการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ถูกกระทำทารุณทางเพศของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับการสัมภาษณ์แนวลึก การทำกลุ่มสัมมนา และการสังเกตจากปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวโดยตรงในช่วงการทำกิจกรรมค่าย ครอบครัว ผลการศึกษา พบว่า ทุกครอบครัวที่ประสบเหตุมีความบกพร่องในส่วนของภารกิจพื้นฐาน ภารกิจด้านพัฒนาการ และภารกิจในการเผชิญภยันตราย ผู้ถูกทารุณทางเพศและสมาชิกครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบรุนแรงด้านอารมณ์จิตใจและปัญหาพฤติกรรม โดยสัมพันธ์กับการใช้กลไกการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ผลการศึกษาแสดงถึงความจำเป็นในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูให้ครอบครัวเหล่านี้สามารถกลับคืนมาใกล้เคียงความปกติและพัฒนาตนเองต่อไปในสังคมได้

Keywords: ทารุณทางเพศ, เด็ก, ครอบครัว, กลไกการปรับตัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000245

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.02MB