ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1, มกราคม 2544, หน้า 10-17

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนจาก 30 โรงเรียน ในกลุ่มสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคุณสำรวจพบว่านักเรียนที่มีปัญหาการเรียนทั้งสิ้น 314 คน โดยใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของเด็กอายุ 2-15 ปี และแบบประเมินความสามารถทางอารมณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของ Goleman โดยนำไปทดลองใช้และหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ผลการวิเคราะห์พบว่า ร้อยละ 64.97 นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน มีความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ำกว่า 90) และร้อยละ 72.29 มีความสามารถทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางอารมณ์อยู่ในระดับต่ำ(r = .369) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: เชาวน์ปัญญา, ความสามารถทางอารมณ์, ปัญหาการเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000248

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.81MB