ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ชื่อเรื่อง/Title: กลุ่มอาการวิลเลี่ยม : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2544, หน้า 91-96

รายละเอียด / Details:

รายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการ Williams ในโรงพยาบาลราชานุกูล 4ฃ1 ราย เป็นเด็กชายไทยอายุ 5 ปี มีด้วยปัญหาพัฒนาการช้า มีลักษณะใบหน้าผิดปกติ คือ epicanthal folds,periorbital fullness, wide mounth, thick upturned nose มีระดับสติปัญญาในเกณฑ์ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง จากการตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ได้เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยวิธี FISH พบว่ามีการขาดหายไปของ elastin genc ที่บริเวณ 7q11.23

Keywords: กลุ่มอาการวิลเลี่ยม, ปัญญาอ่อน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000263

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.14MB