ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มนตรี อมรพิเชษฐ์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: สถานการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, กันยายน 2544, หน้า 113-127

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเส้นทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว 2) คุณภาพบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัว และ 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชใหม่ จำนวน 252 ราย 2) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ผ่านกระบวนการรักษาแบบผู้ป่วยใน 230 ราย 3) ญาติผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 384 ราย และ 4) ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการรักษาครั้งรองจำนวน 384 ราย ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้รับนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS-PC ด้วยค่าร้อยละ ไคว์สแควร์ (2) การทดสอบค่าที (t-test) และผลต่างของคะแนนเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะพฤติกรรมแสวงหาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว ร้อยละ 40.48 เป็นแบบ 1 ขั้นตอน (คือตรงมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีธัญญา) 2) ครอบครัว ผู้ป่วยจิตเวชให้ค่าคุณภาพบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านในระดับไม่พึงพอใจ 3) ลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวพบว่า ด้านเศรษฐกิจมีภาระหนี้สิ้นร้อยละ 19.01 ด้านสังคม พบว่าร้อยละ 10.06 มีลักษณะของความสัมพันธ์กับผู้อื่นแย่ลงกว่าเดิม, ด้านชีวิตส่วนตัว/การทำงาน พบว่าร้อยละ 41.67 มีชีวิตความเป็นส่วนตัวแย่ลงกว่าเดิม และร้อยละ 40.11 ความสามารถในการทำงานแย่ลงกว่าเดิม,ด้านจิตใจ พบว่าญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช ร้อยละ 66.67 มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต, แนวโน้มการดูแลผู้ป่วย พบว่า ร้อยละ 88.02 ยังสามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อไปได้ ส่วนแนวโน้มการรับบริการ ร้อยละ 85.42 ยังคงมารับบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลศรีธัญญา

Keywords: สถานการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช, พฤติกรรมแสวงหาการรักษาพยาบาล, ความคาดหวังต่อบริการรักษาพยาบาล, การรับรู้บริการที่ได้รับจริง, คุณภาพบริการรักษาพยาบาล, และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000274

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.98MB