ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วราภาณ์ ตั้งตรงไพโรจน์

ชื่อเรื่อง/Title: จิตบำบัดแบบ Self Psychology : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2541, หน้า 118-122.

รายละเอียด / Details:

จิตบำบัดแบบ Self Psychology ได้ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งการรักษาด้วยจิตบำบัดดั้งเดิมแบบฟรอยด์ไม่ได้ผล รายงานฉบับนี้ได้รายงานผู้ป่วยหญิง 1 รายที่รักษาด้วยยาจิตเวชและจิตบำบัดแบบฟรอยด์ นาน 3 ปี ไม่ดีขึ้น และอาการยังเลวลง เมื่อเปลี่ยนการรักษาใหม่เป็นจิตบำบัดแบบ self psychology นาน 5 ปี ต่อเนื่อง ผู้ป่วยดีขึ้นเรื่อยๆ เข้าใจปัญหาและความขัดแย้งของตนเอง มีพฤติกรรมสร้างสรรค์ มีความรู้สึกมั่นคงเข้มแข็ง และสบายดี และหยุดยาจิตเวชทั้งหมด

Keywords: จิตบำบัดแบบ, ผู้ป่วยจิตเวช, self psychology, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กลุ่มงานจิตเวช สถาบันประสาทวิทยา

Code: 000000010

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: -