ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วรพรรณ เสนาณรงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบบทดสอบ Thai Mini-mental State Examination และ Chula Mental Test

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2541, หน้า 569-575.

รายละเอียด / Details:

แบบทดสอบการทำงานของสมองที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยคือ Thai Mini-mental State Examination (TMSE) และ Chula Mental Test (CMT) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันกล่าวคือเป็นแบบทดสอบคัดกรองแต่มีความต่างกันในส่วนประกอบย่อยบางประการ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหาความสัมพันธ์ของแบบทดสอบทั้งสองนี้ในผุ้สูงอายุ 82 ราย ในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า แบบทดสอบนี้มีความสัมพันธ์กัน โดยมี correlation coefficient 0.78 (p‹0.05) และเมื่อทดสอบด้วยวิธี chi-square test พบมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05), โดยกราฟที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (R2=0.83) คือกราฟชนิด reciprocating hyperbolar โดยมีสมการดังนี้คือ CMT=TMSE/(0.03444xTMSE+0.6287).

Keywords: แบบทดสอบการทำงานของสมอง, Thai Mini-mental State Examination, Chula Mental Test, แบบทดสอบ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004163

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -