ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บัณฑิต ศรไพศาล

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 1-12

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจภาวะสุขภาพจิตของประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 410 ราย และกลุ่มนักธุรกิจ จำนวน 610 ราย โดยการสุ่มจากสมุดโทรศัพท์ทุกเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจากรายชื่อผู้ประกอบการและลูกจ้างของบริษัทการเงินที่มีปัญหาด้านประกอบการ จำนวน 58 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการโทรศัพท์สอบถามตามแบบสอบถามที่กรมสุขภาพจิตสร้างขึ้น ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหาด้านการเงินจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจร้อยละ 74.9 มีความเครียดสูงร้อย ละ 39.5 และมีความคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 4.6 ในกลุ่มธุรกิจประสบปัญหาด้านการเงินจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจร้อยละ 69.2 มีความเครียดสูงร้อยละ 36.2 มีความคิดฆ่าตัวตายร้อยละ 2.1 โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อความเครียดมากคือ ผู้ที่ตอ้งรับผิดชอบภาระการเงินของผู้อื่น และเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจอสังหารัมทรัพย์ ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประชาชนทั่วไป ใช้วิธีการประหยัดการใช้ยาเป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 85.0 ส่วนกลุ่มธุรกิจใช้วิธีหางานใหม่ร้อยละ 57.4 วิธีการเลือกใช้เมื่อเกิดความเครียด 5 อันดับแรก ของประชาชนทั่วไป เหมือนกับของธุรกิจคือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น พูดระบายกับผู้อื่น หางานอดิเรกทำ ทำบุญ- ตักบาตรและออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกลไกคลายเครียดที่ดี และบุคคลที่สามารถขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดความเครียดของทั้งสองกลุ่มคือ บุคคลใกล้ชิด ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และคู่สมรส/คู่รัก นอกจากนี้ยังขอความช่วยเหลือจากพระ และหมอดูมากกว่าแพทย์และจิตแพทย์

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, วิกฤตทางเศรษฐกิจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000422

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format