ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อุดม เพชรสังหาร

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูต่องานสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 15-26

รายละเอียด / Details:

เป็นการศึกษาความคิดเห็นและทัศนะของหมอดูในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 93 คน เป็นชาย 33 คน และหญิง 65 คน ต่องานสุขภาพจิต โดยใช้แบบสอบถาม ได้ข้อสรุปว่า หมอดูส่วนใหญ่เห็นว่า ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะวิกฤตต้องการความช่วยเหลือจากงานสุขภาพจิตอย่างมาก หมอดูทั้งหลายสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตทั่วไป หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล หมอดูจะมั่นในมากขึ้น สามารถบริการได้โดยกว้างขวาง

Keywords: หมอดู, สุขภาพจิต, หมอดูในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ความคิดเห็น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000424

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format