ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: เจริญ แจ่มแจ้ง

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2540 - มกราคม 2541 หน้า 27-49.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สำรวจจำนวนและประเภทของบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในสถานบริการทางสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต 2. ศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล 3. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาลต่องานที่ปฏิบัติในปัจจุบัน 4. ศึกษาเหตุผลของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 แห่ง ประกบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจำนวน 14 คน บุคตลากรพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้) ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 2,426 คน และบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ จำนวน 417 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจข้อมูล 1 ชุด และแบบสอบถาม 2 ชุด ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPPS/PC ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล บุคลากร พยาบาล ที่กระจายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น พบผู้ช่วยเหลือคนไข้จำนวนมากที่สุด 2. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการที่บุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาล แต่หัวหน้ากลุ่มงานอื่นๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสมอย่างไรก็ตาม หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหย่มีความเห็นว่าดี หากสามารถจัดเตรียมบุคลากรสายตรงในวิชาชีพได้ เพราะจะทำให้บุคลากรทำงานตรงตามลักษณะงานส่งผลต่อประสิทธิผลและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติ 3. บุคลากรพยาบาลทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลเป็นเรื่องเหมาะสม ด้วยเหตุผลอันดับแรกของพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค คือ ได้ทำงานตรงกับความรู้ที่เรียนมา ส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลคือ ทำงานตรงตามขอบเขตสามารถนำไปสู่ความชำนาญเฉพาะทาง ฯลฯ และช่วยเหลือคนไข้เห็นว่าเหมาะสมเพราะตำแหน่งบรรจุ นอกจากนี้พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นด้านที่ 1 (การปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตตำแหน่งทางวิชาชีพ) ด้านที่ 2 (การพัฒนาทักษะทางการพยาบาล) และด้านที่ 3 (การพัฒนาทักษะทางวิชาการ) สูงกว่าพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตืที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นด้านที่ 4 (ความก้าวหน้าในวิชาชีพ) ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค เมื่อพิจารณาบุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อด้านที่ 1,3 และ 4 สูงกว่าพยาบาลเททนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลระหว่างหน่วยงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านที่ 1 และ 2 คือ สูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ส่วนด้านที่ 3 ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานการพยาบาลมีความคิดเห็นต่อด้าน 4 สูงกว่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 4. บุคลากรพยาบาลมีเหตุผลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือกลุ่มงานการพยาบาลหลายประการ เหตุผลที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ พึงพอใจลักษณะงานในความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งและได้รับการทาบทามและพึงพอใจ 5.การศึกษาภาระงานหลักของบุคลากรพยาบาล ผู้วิจัยแบ่งภาระงานหลักเป็น 2 ลักษณะคือ งานที่มีความสำคัญในหน้าที่และงานที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ทำ ในงานแต่ละลักษณะจำแนกเป็น 2 งานที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาล และประเภท 3 งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลโดยสิ้เชิงปรากฎผลการศึกษาดังนี้ ในงานลักษณะที่ 1 พบว่า บุคลากรทั้ง 4 ประเภทปฏิบัติงานประเภท 1 มากกว่างานประเภท 2 และ 3 ส่วนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าประเภท 3 พยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติทั้ง ื2 ประเภทไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภท พบว่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างจากพยาบาลเทคนิค แต่ปฏิบัติงานประเภท 2 มากกว่าบุคลากรพยาบาลอีก 3 ประเภทและปฏิบัติงานประเภท 3 น้อยกว่าพยาบาลเทคนิค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานลักษณะที่ 2 พบว่า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประเภท 1 น้อยกว่า 2 แต่มากกว่าประเภท 3 ส่วนพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานประเภท 1 และ 2 มากกว่างานประเภท 3 ผละผู้ช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานประเภท 3 มากกว่างานประเภท 1 และ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาลปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภท ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคลากรพยาบาลในงานแต่ละประเภืพบว่า พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปฏิบัติงานประเภท 1 ไม่แตกต่างกัน ส่วนงานประเภท 2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติมากกว่าบุคลากรอีก 3 ประเภท และงานประเภทที่ 3 บุคลากรพยาบาลทั้ง 4 ประเภท ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keywords: บุคลากรพยาบาล, สถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช, กรมสุขภาพจิต, การกระจาย, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000426

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format