ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภทในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2544,หน้า 52-65

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โดยเลือกลุ่มตัวอย่างชนิดเฉพาะเจาะจงจำนวน 100 ราย โดยใช้เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ระดับความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียด เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของความเครียด โดยคำนวณร้อยละ ส่วนวิธีการเผชิญความเครียดวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหและรายงานข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินสถานการณ์ความเครียดในชีวิตประจำวัน 3 ด้าน พบว่า ในด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคมกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.29 รายงานว่าการไม่มีรายได้ก่อให้เกิดความเครียดในระดับมากและร้อยละ 41.07 ยอมรับว่าการำม่มีงานทำก่อให้เกิดความเครียดในระดับปานกลาง ด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างหนึ่งในสามส่วนที่รายงานว่ามีความเครียดในระดับมาก ในสถานการร์การแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของสมาชิกในครอบครัว การวิพากวิจารณ์หรือตำหนิติเตียนและการก้าวก่ายการกระทำของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่งรายงานว่าไม่เครียดกับสถานการณ์ด้านนี้ ส่วนวิธีการเผชิญความเครียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเผชิญความเครียดหลายวิธีเพื่อเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและจัดได้ 8 วิธี ได้แก่ การแสวงหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางสังคม การทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเครียด การกระทำโดยตรง การทำใจและการปลง การคิดในแง่ดีของสถานการณ์ การแสวงหาที่พึ่งทางใจตามความเชื่อทางศาสนา การหลีกหนีและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การแสดงพฤติกรรมรุนแรง

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, ความเครียด, การเผชิญความเครียด, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 0000455

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -