ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: บุญเรียบ วัฒนธำรงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองแบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 23 ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2541, หน้า 695-700.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองแบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น โดยมีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอน คือ การสร้างรูปแบบและการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือสมุดบันทึกการทำกิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดระยะถอนพิษ และผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษา ระยะถอนพิษยาเพศชายของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2541 ดำเนินการสร้างรูปแบบ โดยวิเคราะห์ปัญหาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น และนำผลการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวมากำหนดแนวคิดและโครงสร้างหลักสูตร เป็น 4 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง กลุ่มวิชาความรู้เรื่องการบำบัดรักษาและการดูแลตนเอง กลุ่มวิชาการแก้ไขตนเอง และกลุ่มวิชาการปรับตัวและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองดำเนินการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมกลุ่มวิชา จัดทำกำหนดการฝึกอบรมผู้ป่วย การเตรียมผู้สอนและจัดพิมพ์คู่มือดำเนินงานตามรูปแบบขึ้น การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมการดูแลตนเองแบบบูรณาการแก่ผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่นฝึกอบรมให้กับผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น จำนวน 20 รายแล้วศึกษาความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น พบว่าผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่นมีความสามารถประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง มีความรู้เรื่องการบำบัดรักษาและการดูแลตนเอง มีความสามารถแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด มีความสามารถปรับตัวและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสูงกว่า ก่อนได้รับรูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

Keywords: ผู้ป่วยยาเสพติดวัยรุ่น, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, สารเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลธัญญารักษ์

Code: 0000000108

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -