ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี

ชื่อเรื่อง/Title: พลังอำนาจต่อการปรับบทบาทด้านจิตสังคม

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2544,หน้า 66-75

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินพลังอำนาจต่อการปรับบทบาทด้านจิตสังคม และค้นหาวิธีการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเสริมสร้างอำนาจอย่างเหมาะสมต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา สัมภาษณ์เจาะลึกผู้สูงอายและบุคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกรณีปัญหาที่สามารถมารับบริการได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 16 ราย หลังจากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกรณีศึกษา ประกอบเป็นแนวทางในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจโดยจัดในรูปกระบวนการกิจกรรมกลุ่มยึดหลักการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มทั้งหมดจำนวน 25 ราย ผลการวิจัยพบว่า ส่วนมากขาดพลังอำนาจแห่งตนในการจัดการปัญหา โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับครอบครัวในครอบครัวขยาย แต่มีพลังอำนาจในการจัดการปัญหาตัวอย่างกรณีศึกษาอื่นไ ได้ดี มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมกลุ่ม และสังเกตพบมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก

Keywords: จิตสังคม, ผู้สูงอายุ, ปรับบทบาท, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Code: 0000457

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -