ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุรินทร์ มีลาภล้น

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปฐมนิเทศโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความวิตกกังวลก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2544,หน้า 76-82

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลก่อนการฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ก่อนและหลังการได้รับการปฐมนิเทศโดยกระบวนการกลุ่มและเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลที่รับการปฐมนิเทศโดยกระบวนการกลุ่มกับนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการปฐมนิเทศตามปกติ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ราชบุรี จำนวน 40 คน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มทดลองได้รับการปฐมนิเทศโดยกระบวนการกลุ่มตามขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นกล่าวนำ ขั้นอภิปรายให้ข้อมูลและขั้นสรุปประเด็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ วิธีปฐมนิเทศโดยกระบวนการกลุ่มและแบบวัดระดับความวิตกกังวลก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1. ความวิตกกังวลก่อนฝึกภาคปฏิบัติวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลภายหลังได้รับการปฐมนิเทศโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการปฐมนิเทศตาปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

Keywords: วิตกกังวล, กระบวนการกลุ่ม, นักศึกษาพยาบาล, สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย

Code: 0000459

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -