ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิโรจน์ วงษ์สิริยะเดช

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของ ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงชั้นมัธยมศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า159

รายละเอียด / Details:

บทนำ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าที่ระบาดรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรบุคคล อันเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ การจัดค่ายเยาวชนฯ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วม "ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น" และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมค่ายฯ ผลการศึกษา จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับยาบ้าของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติและอยู่ในระดับดีทั้ง 2 กลุ่ม แต่ในด้านเจตคติ และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า พบมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติที่ไม่ดีต่อยาบ้า และพฤติกรรมป้องกันการเสพยาบ้า มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (P‹0.0001)

Keywords: ค่าย, ค่ายเยาวชนครอบครัวอบอุ่น, ยาเสพติด, สารเสพติด, ยาบ้า, ค่ายยาเสพติด, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000088

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -