ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รพ. จิตเวชนครพนม

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 80

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรเครือข่ายในชุมชน 2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานสุขภาพจิตจังหวัดนครพนม 3) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผลที่ได้ 1) แผนพัฒนางานสุขภาพจิตระดับจังหวัดนครพนมปี 2544 โดยความร่วมมือขององค์กรหลักได้แก่ สสจ. นครพนม รพ. นครพนม รพ. จิตเวชนครพนม ในด้านต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกแผนงาน/โครงการ ดังรายละเอียดคือ 1.1 แผนงานส่งเสริมสุขภาพจิต - โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนในเมืองน่าอยู่ - โครงการพัฒนางานสุขภาพจิตผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ก. สัมมนาแกนนำผู้สูงอายุ ข. อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัคร ค. สัมมนาการขยายเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ง. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและจาริกแสวงบุญ จ. โครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสตร์ อ. เรณูนคร ฉ. โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ - โครงการรณรงค์เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต 1.2 แผนงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิต - โครงการอบรมการให้บรารคลินิกคลายเครียด - โครงการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย เอ. เรณูนคร - โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขผู้ติดยาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.3 แผนงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ - โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อน จ. นครพนม - โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชภาวะวิกฤติในชุมชน (ปลดโซ่ตรวน) ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด คือ นครพนม มุกดาหาร จำนวน 12 ราย - โครงการติดตามผู้ป่วยหลังจำหน่าย - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาจิตสังคมบำบัด จ. นครพนม (matrix program) - โครงการรณรงค์เนื่องในวันอนามัยโลก-ปีแห่งสุขภาพจิต 1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากร - โครงการประชุมวิชาการ เรื่องทำงานให้สนุกและสุขใจ - โครงการเยี่ยมประสานเครือข่ายในชุมชน 2) ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่สอดคล้องกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3) เกิดการประสานความร่วมมือและทำงานในรูปของทีมเครือข่ายชุมชนเกิดเครือข่ายวิทยากรทั้งจังหวัด

Keywords: สุขภาพจิตชุมชนเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม, สุขภาพจิตชุมชน, สุขภาพจิต, ชุมชน, เครือข่าย, network, psychiatry, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00009

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -