ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ถาวร รามโยธิน

ชื่อเรื่อง/Title: แบบวัดจริยธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544 . หน้า167

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างแบบวัดจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เชิงจริยธรรม ทัศนคติจริยธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และเหตุผลเชิงจริยธรรมกับเพศ อายุ อาชีพของพ่อและอาชีพของแม่ของนักเรียนเพื่อนำมาพิจารณาในการสร้างแบบวัดจริยธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 14 จังหวัด 28 โรงเรียน ได้นักเรียนทั้งหมด จำนวน 5,993 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 2,849 คน และเป็นนักเรียนหญิง จำนวน 3,144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ของพ่อและอาชีพของแม่ของนักเรียน ส่วนที่สองเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมา สถิติที่ใช้คือความถี่และร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของCronbach, t-test, one-way ANOVA และเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ผลการศึกษาพบว่าข้อคำถามของแบบสอบถามจริยธรรม จำนวน 91 ข้อ เลือกข้อคำถามที่มีคุณภาพไว้ได้ 67 ข้อ ซึ่งทุกข้อมีความเชื่อมั่นสูง และค่าความเชื่อมั่นรวมทั้ง 67 ข้อ เท่ากับ .8439 ตัวแปรที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนซึ่งได้แก่ อายุ เพศ มีความสัมพันธ์กับจริยธรรมของนักเรียน ส่วนอาชีพของพ่อ และอาชีพของแม่กับจริยธรรมของนักเรียนไม่มีความสัมพันธ์กันและผลจากการศึกษานำมาสร้างแบบวัดจริยธรรมของนักเรียนได้

Keywords: แบบวัดจริยธรรม, จริยธรรม, นักเรียนมัธยมศึกษา, สุขภาพจิต, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000090

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -