ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการ รักบริสุทธิ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 38

รายละเอียด / Details:

บทนำ เยาวชนเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ ๆ ต้องการแสวงหาโอกาสอันดีที่จะรับและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับตัวเอง สังคม พร้อมทั้งสร้างแบบอย่างของการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น แต่จากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องกับเยาวชนยังไม่ทั่วถึงพอ จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเยาวชนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ อารมณ์ และค่านิยม แทนที่จะทำให้เยาวชนได้รับประโยชน์ แต่สิ่งที่ปรากฎกลับทำให้เยาวชนไทยตกอยู่ในภาวะของความเครียด หาทางออกในรูปแบบต่างๆ และการหาสิ่งอื่นมาทดแทนความรัก ความเข้าใจในชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งเสพติด ค่านิยมฟรีเซ็กส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ฯลฯ ดังนั้น การประสานรอยร้าวที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นต้องอาศัยพื้นฐานความรักความผูกพันในครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้ความรักในวัยที่ถูกต้อง ไม่ควรที่จะคล้อยตามหรือหลงเชื่อต่อสื่อที่ได้รับ โดยไม่ใช้วิจารณญาณ โครงการรักบริสุทธิ์ เกิดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ต้องการจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความรัก และความร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและปกป้องเยาวชนจากปัญหาต่างๆ ในแนวคิดของการส่งเสริมค่านิยมของความรักบริสุทธิ์ และส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของเยาวชนไทยในการแสดงออกถึงความรักในทิศทางที่ถูกต้องของการปกป้องตัวเอง บุคคลรอบข้าง สังคม ให้มีสุขภาพจิตที่ดีและปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ ที่ริดรอนต่อศักยภาพของการดำเนินชีวิตของเยาวชนและบุคคลในสังคมในปัจจุบันนี้ในรูปแบบการจัดรณรงค์ อบรมเพื่อสร้างอาสาสมัครในโรงเรียนมัธยม สถาบันอุดมศึกษา และกลุ่มเยาวชนที่สนใจปลูกจิตสำนึกและความเข้าใจที่ถูกต้องในการเป็นอาสาสมัครเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป ผลที่ได้ เยาวชนเปลี่ยนระบบความคิด และเปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับความรัก เห็นคุณค่าของชีวิตมีสุขภาพจิตดีขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาเยาวชนต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหา โดยการให้ค่านิยมของความรักถูกต้องและเหมาะสมกับวัย เพราะเยาวชนเป็นวัยที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงขอเสนอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้การสนับสนุน

Keywords: สุขภาพจิต, โครงการรักบริสุทธิ์ , ความรัก, เยาวชน, นักเรียน, ครอบครัว, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000304

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -