ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นวลเพ็ญ ชิเชียรโชติ

ชื่อเรื่อง/Title: วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยองค์ประกอบองค์ที่ 8 ในทางสายกลางของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้าง ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 39

รายละเอียด / Details:

บทนำ ในสถานการปัจจุบันของโลก มีการชิงความเป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และระดับระหว่างทวีป ผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว ก็คือสงคราม เศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลเสียหายมาจากสงครามนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแก้ไขให้ประเทศเป็นไท สาเหตุเกิดจากความไม่พอเพียง ความไม่รู้จักประมาณ และลึกลงไปยิ่งกว่านั้นก็คือระบบคิดที่เป็นการบริโภคโดยไม่มีขีดจำกัด ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่าในทางเศรษฐกิจ ในทางสังคม และ ในทางการเมือง เกิดขึ้นหลายแห่งในโลก สหประชาชาติจึงประกาศให้ทศวรรษหน้า ระหว่างปี พ.ศ 2544 ถึง 2553 (ค.ศ.2001-2010) เป็น The International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World. ผลที่ได้ ได้วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด เพื่อสนองพระราชดำริตาม ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สรุปและข้อเสนอแนะ วิธีปรับเปลี่ยนระบบคิด ด้วยทางสายกลาง ของพระพุทธเจ้า จะส่งผลให้ผู้นำตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ รวมทั้งประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ใช้หลักทางจิตใจ จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงขอเสนอแนะให้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำไปเผยแพร่ต่อไป

Keywords: ระบบคิด, ปรับเปลี่ยนระบบคิด, ทางสายกลาง, สุขภาพจิต, mental health, concept of thought

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000305

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -